Bytový fond

Povinnosti občanů při nakládání s komunálním odpadem

*
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2010 došlo z mé strany k mylnému informování občanů ohledně povinností při nakládání s komunálním odpadem. Informaci, kterou jsem podala na dotaz, zda je v naší obci stanovena povinnost zakoupit si vlastní popelnici, proto touto cestou uvádím na pravou míru a za předešlé mylné informování se omlouvám.
Lenka Bártlová

Povinnost občana obce Rudoltice - uživatele bytu zajistit dostatečné množství sběrných nádob (popelnic) je stanovena Obecně závaznou vyhláškou obce Rudoltice č. 1/2001 vydanou dne 30.11.2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

I přestože je v naší obci stanovena povinnost každému uživateli bytu zajistit dostatečné množství sběrných nádob, u obecních nájemních bytů vystavěných v lokalitě Zámeček je systém shromažďování a odstraňování komunálního odpadu řešen (kromě kontejnerů na tříděný odpad, které se samozřejmě nacházejí i v obci) kontejnery na směsný komunální odpad, které jsou soustředěny na několika stanovištích této lokality a za jejichž pronájem jednotliví nájemníci hradí obci poplatek v rámci služeb spojených s užíváním bytu.

Povinnost hradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí pro všechny občany obce bez ohledu na to, v jaké lokalitě obce bydlí.

Nedodržení povinností vyplývajících z ustanovení obecně závazných vyhlášek je dle zákona o přestupcích považováno za přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy (viz citace níže).

§ 17 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zní:

Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

(1) Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak.

(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

(5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona.

(6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.


§ 46 odst. 2 a 3 zák. č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zní:

(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
Lenka Bártlová – 8.5.2010 15:34
Počítadlo.cz