Bytový fond

Porušování práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy

*
S ohledem na tu skutečnost, že bylo zjištěno ze strany některých nájemníků obecních bytů hrubé porušování nájemní smlouvy, rozhodlo zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 30.10.2008 následovně:

V případě, že bude v nájemních bytech ve vlastnictví obce zjištěn podnájemní vztah, uzavřený bez souhlasu obce jako pronajímatele mezi nájemcem a třetí osobou, ukládá zastupitelstvo obce správci bytového fondu po projednání se starostkou obce ukončení nájemního vztahu s tímto nájemcem výpovědí smlouvy o nájmu bytu pro závažné porušení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.
Lenka Bártlová – 1.11.2008 15:28
Počítadlo.cz