Bytový fond

Zpětná kontrola absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí

*
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 30.10.2008 po projednání závěrečné Zprávy o kontrole Finančního úřadu a s tím spojených platebních výměrů vydaných vůči obci a dále s ohledem na nutnou obranu obce vůči postupu státu rozhodlo následovně:

Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu provést za pomoci dálkového přístupu do katastru nemovitostí zpětnou kontrolu absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí určených k bydlení u nájemníků a dalších členů domácnosti domů čp. 276, 601-618 v době uzavírání nájemní smlouvy.

V případě, že při kontrole bude zjištěn rozpor s negativním prohlášením těchto osob, zastupitelstvo obce ukládá správci bytového fondu podniknout po projednání se starostkou obce právní úkony s cílem ukončit nájemní vztah s takovýmto nájemcem.

Zastupitelstvo obce toto opatření činí v důsledku závěrů uvedených ve Zprávě o kontrole Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí.
Lenka Bártlová – 1.11.2008 15:42
Počítadlo.cz